Правила користування Публічною бібліотекою Кам’янської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Правила користування Публічною бібліотекоюКам’янської міської ради розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", із змінами і доповненнями, поширюються на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1.Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента, системи читальних залів.

2.2.Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі Публічної бібліотеки мають право:

- отримувати у користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі та в читальному залі;

- користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування;

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- користуватися іншими видами послуг;

- брати участь в масових заходах, що проводить Публічна бібліотека.

2.4.Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 3 документів терміном до 15 днів (для молодших читачів) та необмежену кількість документів терміном до 30 днів (для старших читачів).

2.5.Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші додаткові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту видають лише в читальному залі. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

2.6.Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.7.Документи, які мають підвищений попит, з читального залу додому користувачам не видаються.

2.8.Читач розписується у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник, що засвідчує факт видачі читачу літератури.

2.9.Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1.Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

- У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

- Діти й підлітки до 16 років записуються до бібліотеки на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2.Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.3.Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість.

3.4.За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.5.Користувачі повинні дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.6.Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

3.7.Читачі, що закінчили школу до отримання свідоцтва повинні повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.

3.8.За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватися всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

4.1.Бібліотеки зобов’язані:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду та мережі Інтернет, надавати допомогу в доборі потрібних документів та он-лайн інформації;

- обслуговувати користувачів на високому культурному рівні;

- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- ураховувати читацькі запити при формуванні бібліотечних фондів, проведенні масових заходів;

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди; створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Кiлькiсть переглядiв: 374